LogoLogo

Deklaracja dostępności

23 września 2020

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Celina Cwynar.
 • E-mail: spzozbrzozow@onet.pl
 • Telefon: 13 434 34 85

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzozowie
 • Adres: ul. Bielawskiego 16
  36-200 Brzozów
 • E-mail: spzozbrzozow@onet.pl
 • Telefon: 13 434 34 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek ul. Bielawskiego 16

 1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy. Na zapleczu budynku znajduje się winda. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem są zlokalizowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy SPZOZ.
 4. Budynek jest wyposażony w windę
 5. Do SPZOZ może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W SPZOZ nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Punkt Lekarski w Humniskach

 1. Do budynku prowadzą schody, przy wejściu nie znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem są zlokalizowane miejsca parkingowe ogólnodostępne, nie zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Punktu Lekarskiego.
 4. Do Punktu Lekarskiego może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Punkcie Lekarskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Punkt Lekarski w Zmiennicy

 1. Do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem są zlokalizowane miejsca parkingowe ogólnodostępne, nie zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Punktu Lekarskiego.
 4. Do Punktu Lekarskiego może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Punkcie Lekarskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Punkt Lekarski w Górkach

 1. Do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem są zlokalizowane miejsca parkingowe ogólnodostępne, nie zostało wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Punktu Lekarskiego.
 4. Do Punktu Lekarskiego może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W Punkcie Lekarskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Wytworzył Celina Cwynar
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP Celina Cwynar
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 28 marca 2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Celina Cwynar 2021-03-28 09:33:24 Zobacz
Celina Cwynar 2021-03-25 19:44:43 Zobacz
Celina Cwynar 2021-03-25 19:44:40 Zobacz
Celina Cwynar 2021-03-25 19:18:44 Zobacz
Wytworzył Celina Cwynar
Data wytworzenia 23 września 2020
Opublikował w BIP Celina Cwynar
Data opublikowania 23 września 2020
Data ostatniej aktualizacji 28 marca 2021
Liczba wyświetleń