LogoLogo

Statut

7 czerwca 2018

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
                                                               § 1.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w
BRZOZOWIE  ( zwany dalej zakładem) jest podmiotem leczniczym,
niebędącym przedsiębiorcą,  działającym na podstawie:
a/ ustawy z dnia 15.04.2011r o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 z 2011r poz.
654z późniejszymi zmianami) i  przepisów wydanych na jej podstawie,
b/ wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym:
0000012284,
c/ wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą u Wojewody
    Podkarpackiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000010096,
d/ innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych,
e/ niniejszego statutu,
f/ Regulaminu Organizacyjnego.
Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod
nazwą SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzozowie posiada
osobowość prawną.
     
                                                             § 2.
Podmiotem tworzącym jest Gmina Brzozów.
Przekształcenie i likwidacja Zakładu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej
w Brzozowie, po uzyskaniu wniosku lub opinii Rady Społecznej zakładu.
                                                             § 3.
Siedzibą główną zakładu jest miasto Brzozów ul. Ks. J. Bielawskiego 16.
 
                                                              § 4.
Obszar działania  Zakładu w zakresie świadczeń leczniczych obejmuje Gminę
Brzozów.
Obwód profilaktyczny dzieli się na rejony. Zasięg działania rejonów ustala
Kierownik Zakładu.
Podmiot  leczniczy  może udzielać świadczeń zdrowotnych osobom spoza
swojego terenu działania.
 
ROZDZIAŁ II.
CELE I ZADANIA ZAKŁADU
 
                                                             § 5.
Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocji
zdrowia służących  zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
ludności zamieszkującej względnie przebywającej na obszarze jego działania..
Na zasadach określonych odrębnymi przepisami Zakład uczestniczy w
przygotowaniu  osób do wykonywania zawodów medycznych i dokształcaniu
osób wykonujących te zawody.
Do podstawowych działań Zakładu należy w szczególności:
udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
wykreślony,
udzielanie świadczeń diagnostycznych,
orzekanie o stanie zdrowia,
prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,
organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach
awaryjnych i klęsk żywiołowych,
opieka długoterminowa w domu pacjenta.
 
                                                            § 6.
Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące
zawód medyczny i spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych
przepisach.
                                                             § 7.
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach
określonych w ustawie i odrębnych przepisach, przy czym żadne okoliczności nie
mogą stanowić podstawy do odmowy świadczeń, jeżeli osoba zgłaszająca się do
jednostki organizacyjnej Zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia pomocy
medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
                                                            § 8.
Zakład obowiązany jest prowadzić dokumentację i sprawozdawczość medyczną
osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zakładu i zapewnić ochronę
danych zawartych w dokumentacji na zasadach określonych w  odrębnych
przepisach.
 
ROZDZIAŁ  III.
ORGANIZACJA ZAKŁADU
 
 
                                                            § 9.
W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY, EKONOMICZNY i BHP
PRZYCHODNIA REJONOWA w BRZOZOWIE, wraz z wchodzącymi w jej skład:
Poradnią dla Dzieci w Brzozowie
Gabinetem lekarskim w Punkcie Medycznym w Humniskach
Gabinetem lekarskim w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Starej Wsi
PUNKT LEKARSKI w GÓRKACH.
PUNKT LEKARSKI w ZMIENNICY.
wykreślony
DZIAŁ HIGIENY SZKOLNEJ
Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 1, zaś szczegółowy wykaz
komórek organizacyjnych ? załącznik nr 2.
 
                                                         § 10.
Zadania  i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Zakładu ustala
jego Kierownik.
Regulamin Organizacyjny zostaje nadany przez jego kierownika.
Tworzenie, znoszenie, łączenie i przekształcanie komórek organizacyjnych
Zakładu uwzględnionych w § 9 odbywa się w trybie zmian Statutu Zakładu.
 
                                                         § 11.
Organami Zakładu są:
1) Kierownik zakładu,
2) Rada Społeczna
ROZDZIAŁ IV.
ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM
 
                                                           § 12.
Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik.
Kierownika zatrudnia Burmistrz Brzozowa na podstawie umowy o pracę.
Ustalenie wynagrodzenia następuje w oparciu o obowiązujące przepisy
płacowe.
Rozwiązanie stosunku pracy z Kierownikiem  następuje na wniosek lub po
zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
Kierownik z zastrzeżeniem odrębnych uregulowań ustawowych samodzielnie
podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.
 
 
ROZDZIAŁ V.
RADA SPOŁECZNA ZAKŁADU
 
                                                           § 13.
Przy Zakładzie działa Rada Społeczna będąca organem inicjującym,
opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Kierownika
Zakładu.
Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie jako
organ założycielski Zakładu Rada Miejska w Brzozowie.
W skład Rady Społecznej wchodzą:
        1. jako przewodniczący ? Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona
        2. jako członkowie:
przedstawiciel  Wojewody
przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w liczbie przez nią
ustalonej.
Członkiem  Rady Społecznej Zakładu nie może być pracownik danego zakładu.
Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków
w ramach stosunku pracy za czas uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od
Zakładu rekompensata wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu
uczestnictwa w posiedzeniu Rady pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas
zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.
W posiedzeniach Rady uczestniczy Kierownik Zakładu, przedstawiciele
organizacji związkowych, mogą uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele samorządów medycznych oraz zaproszeni przez
Przewodniczącego goście.
                                                             § 14.
Do zadań Rady Społecznej należą:
przedstawianie podmiotowi tworzącemu  wniosków i opinii w sprawach:
a/ zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na
świadczenia zdrowotne,
b/ zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury i sprzętu  medycznego,
c/ związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową,
rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d/ przyznawania kierownikowi  zakładu nagród,
e/ rozwiązanie  stosunku  pracy lub umowy cywilno-prawnej  z Kierownikiem
Zakładu,
przedstawianie  kierownikowi zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a/ planu finansowego i inwestycyjnego,
b/ rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c/ kredytów bankowych i dotacji,
d/ podziału zysku,
e/ zbycia środków trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury i sprzętu medycznego,
f/ regulaminu organizacyjnego,
uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu
do
zatwierdzenia Radzie Miejskiej,
dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez
pacjentów  Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi
medycznemu,
opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności
leczniczej,
wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.
Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi podmiotu leczniczego przysługuje
odwołanie do Rady  Miejskiej.
 
                                                         §   15.
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej odbywają się na wniosek
organów delegujących swoich przedstawicieli  lub z inicjatywy
Przewodniczącego Rady oraz organu założycielskiego.
Członek Rady Społecznej może być odwołany w przypadkach:
1) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej
2) długotrwałej nieobecności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub
innymi okolicznościami, jeśli czas tej nieobecności przekracza 6 m-cy
3) śmierci
                                                         §   16.
Obsługę techniczno-kancelaryjną Rady zapewnia Kierownik Zakładu.
Koszty funkcjonowania Rady Społecznej ponosi Zakład.
                                                          §  17.
Szczegółowy tryb pracy Rady, w tym zwoływanie posiedzeń, podejmowanie uchwał
itp. określa Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną.
ROZDZIAŁ  VI.
 
TRYB  ROZSTRZYGANIA   SPORÓW  POMIĘDZY   KIEROWNICTWEM 
ZAKŁADU  I  RADĄ  SPOŁECZNĄ
 
                                                        §    18.
Zaistniałe spory pomiędzy kierownictwem Zakładu a Radą Społeczną rozstrzygane
są w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Radę Miejską.
ROZDZIAŁ  VII
 
ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ
 
                                                           § 19.
Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w
ustawie o działalności leczniczej.
Zakład pokrywa koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i
uzyskiwanych przychodów.
 
                                                           § 20.
Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-
finansowego ustalonego przez Kierownika Zakładu.
Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem gminy Brzozów oraz majątkiem własnym
(otrzymanym lub zakupionym).
Zakład prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych przez
Ministerstwo Zdrowia i  Opieki Społecznej oraz rachunkowość zgodnie z
odrębnymi przepisami.
 
                                                           § 21.
Zakład może uzyskiwać dodatkowe środki  finansowe:
z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
z darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego,
z celowych środków publicznych,
na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami ,
na pokrycie ujemnego wyniku finansowego,
za odpłatne świadczenia zdrowotne wynikające z umów zawieranych z
zakładami ubezpieczeniowymi.
 
                                                           § 22.
Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:
realizację zadań w zakresie  programów zdrowotnych i  promocji zdrowia, w tym
na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji
koniecznych do realizacji tych zadań,
remonty,
inwestycje, w tym zakup  aparatury i sprzętu medycznego,
realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na
zasadach ok5reślonych w odrębnych przepisach,
cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
realizację programów wieloletnich,
pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących
zawody  medyczne.
 
                                                            § 23.
Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie  majątku   trwałego Zakładu albo wniesienie
tego majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody organu
założycielskiego.
                                                           §  24.
Wartość majątku Zakładu stanowią:
1/ fundusz założycielski,
2/ fundusz Zakładu.
Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części
mienia  Gminy Brzozów.
Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu, po odliczeniu funduszu
założycielskiego.
 
                                                             § 25.
Fundusz Zakładu zwiększa się o:
1/ zysk netto,
2/ kwoty zwiększenia majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania
    tego majątku,
3/ kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku
finansowego.
Fundusz Zakładu zmniejsza się o:
1/ stratę netto,
2/ kwoty zmniejszenia majątku trwałego, będącego skutkiem przeszacowania
tego
    majątku,
Do przeszacowania  majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w
odrębnych
      przepisach.
 
                                                        § 26.
Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku.
                                                       § 27.
Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.
                                                       § 28.
Zobowiązania i należności Zakładu, w przypadku jego likwidacji stają się
zobowiązaniami  Gminy Brzozów.
 
 
ROZDZIAŁ  VIII.
 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
                                                        § 29.
Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Miejska dokonując kontroli i oceny
działalności Zakładu i jego Kierownika, na zasadach określonych w Ustawie.
                                                        § 30.
Zmiany Statutu wymagają formy przyjętej dla uchwalenia Statutu.
 
Załącznik  nr 1
SCHEMAT  GRAFICZNY STRUKTURY
ORGANIZACYJNEJ
 
 
Załącznik  nr 2
WYKAZ  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
 
SAMODZIELNEGO  PUBLICZNEGO  ZAKŁADU  OPIEKI  ZDROWOTNEJ w
BRZOZOWIE
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY,
EKONOMICZNY i BHP:
Komórka księgowości
Komórka administracyjno-prawna i bhp
PRZYCHODNIA REJONOWA  w  BRZOZOWIE:
Gabinety lekarzy poz
Gabinet  pielęgniarek poz
Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
Gabinet pielęgniarek  opieki długoterminowej
oraz  wchodzące w skład  PRZYCHODNI  REJONOWEJ:
a/   PORADNIA  DLA  DZIECI w Brzozowie:
Gabinety lekarzy poz
Gabinety pielęgniarek poz
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
Gabinet szczepień
b/   GABINET LEKARZA POZ w Punkcie Medycznym w Humniskach
c/   GABINET LEKARZA POZ  w Klasztorze Sióstr Służebniczek NMP
w Starej Wsi
PUNKT LEKARSKI w GÓRKACH
Gabinet lekarza poz
Gabinet pielęgniarki poz
PUNKT LEKARSKI w ZMIENNICY
Gabinet lekarza poz
Gabinet pielęgniarki poz
wykreślno
wykreślono
DZIAŁ HIGIENY SZKOLNEJ:
Międzyszkolny Gabinet Medyczny przy Szkołach Ponadpodstawowych w
L.O. w Brzozowie
Szkolne Gabinety Medyczne przy Szkołach Podstawowych  i Gimnazjach
w Brzozowie
Szkolne Gabinety Medyczne przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach
w Humniskach
Gabinet Medycyny Szkolnej w Starej Wsi
Wytworzył Celina Cwynar
Data wytworzenia 7 czerwca 2018
Opublikował w BIP Celina Cwynar
Data opublikowania 7 czerwca 2018
Data ostatniej aktualizacji 7 czerwca 2018
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Celina Cwynar 2018-06-07 08:31:12 Zobacz
Wytworzył Celina Cwynar
Data wytworzenia 7 czerwca 2018
Opublikował w BIP Celina Cwynar
Data opublikowania 7 czerwca 2018
Data ostatniej aktualizacji 7 czerwca 2018
Liczba wyświetleń